Rejestracja na konferencję

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) Uczelnia Łazarskiego informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie  RODO” na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i  f) RODO, realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie kontaktu z uczestnikami, promocja i rozwój nauki oraz kształtowanie i promowanie kadry naukowej oraz organizacja własnych wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  i ich usługach oraz produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji konferencji „Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO”.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. 

 

 

New Tech Trends 2019

Main

*pola obowiazkowe