I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neonatologiczna

06.11.2021

3923

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neonatologiczna NeoCentrum Junior odbędzie się 6 listopada 2021r. w Auli Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie oraz na platformie internetowej.
 2. Definicje:
  1. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  2. Komitet Naukowy stanowią:
   • dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, profesor IPCZD – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
   • dr hab. n med. Renata Bokiniec – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie
   • dr hab. n med. Jan Mazela, profesor UM – Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
   • dr n. med. Dorota Blisiewicz – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
   • lek. med. Piotr Krych – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  3. Uczestnikiem Konferencji może zostać student uczelni medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji lub stażu podyplomowego.
   1. Uczestnikiem Biernym Konferencji może zostać student uczelni medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji lub stażu podyplomowego. Uczestnikiem Biernym jest słuchacz Konferencji.
   2. Uczestnikiem Czynnym może zostać student uczelni medycznej. Uczestnikiem Czynnym jest autor lub współautor pracy zakwalifikowanej do zaprezentowania w trakcie Konferencji.
  4. Potwierdzenie zakwalifikowania:
   1. Uczestnika Biernego: potwierdzenie o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji, wysyłane jest na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. 
   2. Uczestnika Czynnego: potwierdzenie o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji i zaprezentowania pracy na Konferencji, wysyłane jest na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.
  5. Certyfikat to potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji wystawiane przez Organizatora na zakończenie Konferencji.
 3. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa Uczestnika w Konferencji.
 6. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski. Uczestnik Czynny przesyła streszczenie nadesłanej pracy w języku polskim i angielskim.

II. UCZESTNICTWO BIERNE

 1. Uczestnictwo Bierne jest możliwe tylko po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do 5 listopada 2021 r. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie od Organizatora wraz z linkiem do zalogowania się w dniu Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania zgłoszeń.
 3. Uczestnik bierny:
  1. zgłasza uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny;
  2. ma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w dyskusjach dotyczących wygłoszonych prac;
  3. otrzymuje Certyfikat uczestnictwa.
 4. W związku z sytuacją epidemiologiczną Uczestnik Bierny z warszawskich Kół Naukowych może uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnie, pozostali uczestnicy proszeni są o udział w Konferencji w formie online.
 5. Certyfikat uczestnictwa w Konferencji zostanie wystawiony po zamknięciu obrad Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach.
 6. Po zakończeniu Konferencji uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety satysfakcji udziału w wydarzeniu, wśród uczestników, którzy wypełnią ankietę zostaną rozlosowane nagrody specjalne.

III. UCZESTNICTWO CZYNNE

 1. Uczestnictwo czynne jest możliwe tylko po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej w terminie 15 października 2021 r. lub do wyczerpania miejsc. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania zgłoszeń.
 3. Możliwe jest zgłoszenie prac oryginalnych i opisów przypadków klinicznych, które muszą mieć charakter pracy własnej autorów. Wszystkie doniesienia powinny być streszczone i przedstawione w języku polskim. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
 4. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 6 osób.
 5. Uczestnik czynny:
  1. zgłasza jedno streszczenie poprzez formularz rejestracyjny w stosownym terminie;
  2. prezentuje zakwalifikowaną pracę w formie ustnej w sesji odpowiadającej tematyce pracy w terminie określonym przez Organizatora;
  3. otrzymuje Certyfikat uczestnictwa oraz pakiet konferencyjny.
 6. Streszczenie pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części:
  1. wstęp;
  2. cel badań;
  3. materiały i metody;
  4. wyniki;
  5. dyskusja i wnioski;
  6. słowa kluczowe (3-10 oddzielone przecinkami).
 7. Streszczenie pracy oryginalnej w językach poiskim i angielskim nie może przekraczać 250 słów i nie może zawierać rycin, wykresów, rysunków oraz zdjęć.
 8. Streszczenie opisu przypadku klinicznego powinno składać się z następujących części:
  1. wstęp;
  2. opis przypadku;
  3. dyskusja i wnioski;
  4. słowa kluczowe (3-10 oddzielone przecinkami).
 9. Streszczenie opisu przypadku klinicznego w językach polskim i angielskim nie może przekraczać 250 słów i nie może zawierać rycin, wykresów, rysunków oraz zdjęć.
 10. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających ramy czasowe Konferencji Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru przedstawianych prezentacji na podstawie oceny merytorycznej i zgodności z planowanym programem Konferencji dokonywanej przez Komitet Naukowy Konferencji.
 11. Prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną odrzucone.
 12. W związku z sytuacją epidemiologiczną Uczestnik Czynny z warszawskich Kół Naukowych może uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnie, pozostali uczestnicy proszeni są o udział w Konferencji w formie online.
 13. Certyfikat uczestnictwa w Konferencji zostanie wystawiony po zamknięciu obrad Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.
 14. Każdy Uczestnik Czynny zostanie nagrodzony książką „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia PTN” 2021.
 15. Każdy Uczestnik Czynny ma możliwość publikacji swojej pracy w Standardach Medycznych Pediatria. Chętni są proszeni o nadsyłanie swoich prac zgodnie z zasadami publikacji czasopisma umieszczonym na stronie internetowej: www.standardy.pl/strona/id/5

IV. WARUNKI PREZENTACJI PRAC W SESJI USTNEJ

 1. Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy prace zostaną wygłoszone podczas części wykładowej Konferencji.
 2. Do wygłoszenia pracy zobowiązany jest student będący jednym z jej Autorów.
 3. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 10 minut.
 4. Każda prezentacja zostanie poprzedzona 10 minutowym wykładem wprowadzającym wygłoszonym przez Opiekuna Koła Naukowego lub lekarza specjalisty będącego współautorem pracy.
 5. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim w programie PowerPoint™ w formacie .ppt lub .pptx.
 6. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko wygłaszającego i tytuł pracy.
 7. Prezentacja multimedialna powinna zostać przesłana Organizatorowi najpóźniej do dnia 1 listopada 2021 r. na adres e-mail podany na stronie Konferencji.
 8. Prace nadsyłane po upływie wyznaczonego terminu, nie będą dopuszczone do prezentacji podczas konferencji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.

V. KONKURS PRAC

 1. Po zakończeniu Konferencji wszyscy uczestnicy będą mieć możliwość zagłosowania drogą mailową na najciekawszą prezentowaną pracę.
 2. Autor pracy, która uzyska największą ilość głosów, zostanie nagrodzony możliwością bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach „Kaniulacja naczyń centralnych pod kontrolą USG” odbywających się w ramach Konferencji NeoCentrum w dniu 07.01.2022.
 3. W kwestiach spornych decyzję podejmie Komitet Naukowy Konferencji.
 4. Od decyzji Komitetu Naukowego nie przysługuje odwołanie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konferencji, programu Konferencji oraz prelegentów w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Administratorem Danych Osobowych, jest Uczelnia Łazarskiego W Warszawie, ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa tel. (+48) 22 54 35 430, NIP: 527 02 09 936, REGON: 000289035;
 3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Studenckie Koło Naukowe Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; NeoCentrum.Junior@lazarski.pl.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 6. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto).
 7. Kwestie nieobjęte Regulaminem Konferencji rozstrzyga Organizator.
 8. Regulamin Konferencji wchodzi w życie z dniem opublikowania.